Datum i mjesto održavanja: 23.10.2010., Zagreb
 

Opis i ciljevi specijalističke radionice

Poznavanje temeljnih pojmova i relacija iz područja financija postalo je iznimno važno u današnjim uvjetima poslovanja. Menadžment kao i vlasnici poduzeća svakodnevno donose poslovne odluke sa svrhom ostvarivanja pozitivnog financijskog rezultata i dugovječnosti svog poduzetničkog pothvata. No, bez planiranja i upravljanja novčanim tokovima, čak i najuspješnije tvrtke, proizvodi ili usluge neće dugo preživjeti na tržištu.

Stoga smo osmislili edukaciju čiji je cilj u relativno kratkom vremenu obuhvatiti što je moguće veće područje iz domene financija, a obuhvaćene su sljedeće teme za koje smatramo da su iznimno važne za svako poduzeće: temeljni financijski izvještaji, analiza financijskih izvještaja, poslovno planiranje, upravljanje novčanim tokovima i primjena Excel-a u financijama. No, edukacija Škola financija isto tako pruža znanja iz kompleksnijih financijskih tema kao što su: financijske institucije i izvori financiranja, devizno tržište i tržište novca, tržište kapitala, procjena vrijednosti poduzeća te transakcije spajanja i preuzimanja. Vjerujemo da će za ovako široki spektar zanimljivih tema, praktičan pristup pri izvođenju od strane stručnih i iskusnih predavača, biti dovoljno jamstvo uspješnog savladavanja ove materije.

Edukacija je namijenjena svima koji su zainteresirani steći dodatna ili proširiti postojeća znanja iz financija, te žele doprinijeti daljnjem razvoju tog područja u svom poduzeću. Ova edukacija ujedno pruža jedinstvenu mogućnost za upoznavanje s kolegama praktičarima iz drugih poduzeća i time doprinosi profesionalnom i osobnom razvoju svakog sudionika.

Polaznici ove specijalističke edukacije moći će stečeno znanje vrlo lako primijeniti u poslovnoj praksi jer će se ona izvoditi u interakciji s predavačima i ostalim polaznicima kroz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe.

S obzirom da se praktične vježbe raditi u Excel-u, potrebno je da polaznici na radionicama imaju prijenosna računala.

Kome je namijenjena radionica

Vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima financija u unapređenju poslovanja,

 • Specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje postojeće znanje o financijama,
 • Menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.) koji žele steći osnovna znanja iz područja financija.

Sadržaj i raspored radionice

1. DAN

Temeljni financijski izvještaji

 • Računovodstveni sustav i njegova organizacija
 • Računovodstvena načela, politike i standardi (IFRS/MSFI)
 • Poslovni događaji i knjigovodstvene isprave
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok, bilješke uz financijske izvještaje i izvještaj o promjenama vlasničke glavnice

2. DAN

Analiza financijskih izvještaja

 • Osnovne tehnike financijske analize
 • Analiza financijskih i poslovnih rizika
 • Procjena kvalitete financijskih izvještaja
 • Ekonomska profitabilnosti poduzeća

3. DAN

Poslovno planiranje

 • Vrste poslovnih planova
 • Tehnike poslovnog planiranja
 • Izrada operativnog plana
 • Izrada financijskog plana

4. DAN

Upravljanje novčanim tokovima

 • Planiranje novčanih tokova
 • Upravljanje likvidnošću
 • Optimizacija novčanog ciklusa
 • Vanjsko financiranje poduzeća

5. DAN

Primjena Excel-a u financijama

 • Analiza poslovnih rizika
 • Financijsko modeliranje
 • Planiranje kapitalnih ulaganja
 • Metode za procjenu isplativosti ulaganja

6. DAN

Financijske institucije i izvori financiranja

 • Financijske institucije i kreditni rizik
 • Leasing, faktoring i ostali izvori financiranja
 • Modeli kreditnog financiranja
 • Odnosi s kreditnim institucijama

7. DAN

Devizno tržište i tržište novca

 • Devizno tržište (spot tržište, forward tržište, devizni swap)
 • Tržište novca (depoziti, trezorski zapisi, komercijalni zapisi)
 • Repo poslovi
 • Uvod u derivativno tržište

8. DAN

Tržište kapitala

 • Hrvatsko tržište kapitala
 • Izdavanje dužničkih vrijednosnih papira
 • Izdavanje vlasničkih vrijednosnih papira
 • Institucionalni investitori

9. DAN

Procjena vrijednosti poduzeća

 • Osnovne tehnike i metode procjene vrijednosti
 • Korekcije i prilagodbe podataka iz financijskih izvještaja
 • Ekonomska i tržišna evaluacija poslovanja
 • Interpretacija dobivenih rezultata

10. DAN

Transakcije spajanja i preuzimanja

 • Formiranje strategije i pronalaženje potencijalnih ciljeva akvizicije
 • Procjena sinergijskih učinaka i financijsko strukturiranje transakcije
 • Dubinsko snimanje poduzeća
 • Modeli spajanja i preuzimanja poduzeća

Za detaljnije informacije o održavanju radionice možete nas kontaktirati na e-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu ili na telefon: 01 2304 571.

 
Sve edukacije
 Održane edukacije