Datum održavanja:
Ponedjeljak, 09.09.2019.
Rok za prijavu:
Četvrtak, 05.09.2019.
 

Opis:
Kontroling se u svijetu već desetljećima etablira kao neizostavna pomoć managementu bilo koje organizacije pri što preciznijem i pravodobnijem detektiranju i rješavanju različitih problema. Međutim, u hrvatskom javnom zdravstvu moderan i učinkovit kontroling još je uvijek prilično rijetka pojava, iako zdravstvene ustanove, i javne i privatne, mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem i kontinuiranom primjenom instrumenata kontrolinga. Stoga bi intenzivnija primjena kontrolinga u zdravstvu predstavljala značajno unaprjeđenje postojeće upravljačke prakse i podizanje učinkovitosti cijelog sustava. U hrvatskom zdravstvu postoji veliki prostor za poboljšanja po pitanju upravljanja poslovnim procesima, a postoji i ogromni potencijal za bolje korištenje već postojećih resursa. Koje su osnove kontrolinga u zdravstvu i kako ga najbrže i najefikasnije uvesti u svakodnevno poslovanje, možete saznati na ovoj edukaciji.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je istaknuti ulogu specijalista za kontroling u cjelokupnom poslovnom okruženju zdravstvenog sustava i potaknuti na razmišljanje o daljnjem razvoju kontrolinga u zdravstvu.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Menadžmentu i stručnjacima u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjima i zdravstvenoj administraciji, te sadašnjim i budućim rukovoditeljima i specijalistima u kontrolingu, financijama i računovodstvu u zdravstvu.

1. MODUL: UVOD U KONTROLING U ZDRAVSTVU

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: ponedjeljak, 09.09.2019.

Predavač: dr. sc. Mladen Meter

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Koncepcija kontrolinga

 • Misija kontrolera
 • Temeljna načela kontrolinga
 • Pretpostavke korištenja instrumenata kontrolinga
 • Buduća perspektiva korištenja instrumenata kontrolinga
 • Operativni i strateški izazovi poslovanja
 • Obilježja modernog kontrolera
 • Analiza potencijala kontrolera

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza kvalitete kontrolinga u poduzeću

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Koristi od postojanja kontrolinga u poduzeću

 • Uloga kontrolinga u unapređenju poslovanja
 • Suradnja kontrolinga i menadžmenta
 • Sličnosti i razlike između kontrolinga i interne revizije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada godišnjeg kalendara aktivnosti kontrolera

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Postupak uvođenja kontrolinga

 • Postojanje i izgradnja svijesti o važnosti postojanja kontrolinga u poduzeću
 • Primjena projektnog pristupa pri uvođenju kontrolinga
 • 7 faza uvođenja kontrolinga

PRAKTIČNA VJEŽBA: Postupak uvođenja kontrolinga u vlastito poduzeće

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Mogući organizacijski oblici kontrolinga

 • Evolucijsko vs. revolucijsko organiziranje kontrolinga
 • Generacije kontrolera: predodžbe o ulozi kontrolera u poduzeću
 • Linijski, štabno, (de)centralizirano organiziran kontroling
 • Rent-a-Controller: ekonomska nužnost ili organizacijska iluzija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pozicioniranje kontrolinga u organizacijskoj strukturi

2. DAN: utorak, 10.09.2019.

Predavač: Davor Katavić, dipl. oec.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Kontroling u zdravstvu

 • Specifičnosti kontrolinga u zdravstvu
 • Temeljne strateške odrednice poslovanja u zdravstvu
 • Uloga kontrolera u zdravstvenoj ustanovi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Koncipiranje temeljnih strateških odrednica u zdravstvu

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Ključni pokazatelji poslovanja u zdravstvu

 • Organizacija i financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Odabir i korištenje ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu
 • Određivanje benchmarkinga u zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktična organizacija i primjena ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja i izvještavanja u zdravstvu

 • Korisnici poslovnih informacija u zdravstvu
 • Suradnja kontrolera i vlasnika poslovnih procesa u zdravstvu
 • Unutarnji i vanjski izvori poslovnih informacija
 • Organizacija procesa planiranja i izvještavanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada kalendara planiranja i izvještavanja u zdravstvu 

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Uloga kontrolera u procesu kontrole troškova u zdravstvu

 • Specifičnosti pojave i praćenja troškova u zdravstvu
 • Modeli obračuna troškova u sustavu zdravstva
 • Definiranje izvještajnog okvira i analiza ostvarenja planiranih troškova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Obračun i analiza troškova u procesima u zdravstvu

2. MODUL: OSNOVE FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA U ZDRAVSTVU

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: srijeda, 25.09.2019.

Predavač: dr. sc. Mladen Meter

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Financije: sastavni element poslovnih procesa

 • Uloga financija u poduzeću
 • Razlika između računovodstva i financija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Interakcija brojki u financijskim izvještajima

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Osnovna financijska izvješća: RDG

 • Osnovna struktura i razine profitabilnosti
 • Računovodstvena pravila i norme

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utjecaj poslovnih događaja na račun dobiti i gubitka (RDG)

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Osnovna financijska izvješća: Bilanca

 • Glavni elementi: imovina, obveze i kapital
 • Struktura imovine i njenih izvora

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utjecaj poslovnih događaja na bilancu tvrtke

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Osnovna financijska izvješća: Izvješće o novčanom tijeku

 • Poslovni, investicijski i financijski tijekovi
 • Metode izrade izvješća o novčanom tijeku

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izrade jednostavnog izvješća o novčanom tijeku

2. DAN: četvrtak, 26.09.2019.

Predavač: Davor Katavić, dipl. oec.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Financiranje zdravstvenih sustava

 • Sveobuhvatna zdravstvena zaštita
 • Modeli financiranja zdravstva
 • Financiranje zdravstvenih sustava u Europi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Usporedba nekih pokazatelja europskih zdravstvenih sustava

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Usklađenje zdravstvenih politika s mogućnostima financiranja

 • Ciljevi financiranja zdravstva
 • Osnovni elementi sustava financiranja zdravstva
 • Fiskalni okvir i upravljanje javnim financijama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uloge ključnih dionika u financiranju zdravstva

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Osiguravanje stabilnog financiranja zdravstvenog sustava

 • Javni izvori prihoda
 • Ciljani prihodi za zdravstvo
 • Objedinjavanje prihoda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mini kviz o izvorima financiranja hrvatskog zdravstva

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Uvod u financiranje hrvatskog javnog zdravstva

 • Najčešće krive pretpostavke o financiranju hrvatskog zdravstva
 • Osnovni financijski tokovi u hrvatskom zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: HZZO unutar ili izvan sustava Državne riznice?

3. MODUL: FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE U ZDRAVSTVU

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: četvrtak, 17.10.2019.

Predavač: dr. sc. Mladen Meter

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u poslovno planiranje

 • Pojam poslovnog planiranja
 • Osnovni ciljevi poslovnog planiranja
 • Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Organiziranje procesa poslovnog planiranja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

 • PEST analiza
 • SWOT analiza
 • Definiranje strateških ciljeva

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Poslovno planiranje

 • Vrste poslovnih planova
 • Tehnike poslovnog planiranja
 • Izrada operativnog plana
 • Izrada financijskog plana

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada poslovnog plana

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Financijska analiza i izvještavanje

 • Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja
 • Analiza financijskih pokazatelja
 • Utvrđivanje i analiza odstupanja
 • Svrha i struktura izvještavanja
 • Interni periodički izvještaji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Financijska analiza poslovnog plana

2. DAN: petak, 18.10.2019.

Predavač: Davor Katavić, dipl. oec.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Ugovaranje i plaćanje zdravstvene zaštite

 • Pasivno i strateško ugovaranje
 • Instrumenti ugovaranja
 • Metode plaćanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Raspodjela sredstava za zdravstvenu zaštitu

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Ugovaranje i plaćanje zdravstvene zaštite u Hrvatskoj

 • Primarna zdravstvena zaštita
 • Bolnička zdravstvena zaštita
 • Lijekovi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Neke dosadašnje reforme sustava ugovaranja i plačanje zdravstvene zaštite u Hrvatskoj

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Financijsko planiranje u hrvatskom javnom zdravstvu

 • Državni proračun
 • Proračun Ministarstva zdravstva
 • Financijski plan HZZO-a

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskog plana HZZO-a

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Poslovanje javnih zdravstvenih ustanova

 • Javne zdravstvene ustanove u Hrvatskoj
 • Izvori financiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza poslovanja javnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj

4. MODUL: KPI-EVI U ZDRAVSTVU

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: ponedjeljak, 28.10.2019.

Predavač: dr. sc. Mladen Meter

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

 • Pokazatelji poslovanja
 • Sustavi pokazatelja
 • Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
    
10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Izgradnja sustava pokazatelja

 • Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
 • Utvrđivanje potreba za informacijama
 • Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
 • Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
 • Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Projekt izgradnje sustava pokazatelja

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Pokazatelji iz financijskih izvještaja

 • Sistematizacija monetarnih pokazatelja
 • Ciljevi analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja
 • Pokazatelji iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pokazatelji analize financijskih izvještaja 

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja

 • Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
 • Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
 • Modeli upravljanja i ključni pokazatelji  

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitom poduzeću

2. DAN: utorak, 29.10.2019.

Predavač: Davor Katavić, dipl. oec.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Primjena ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvenim sustavima

 • Uvod u ključne pokazatelje poslovanja
 • Podjela ključnih pokazatelja u zdravstvu
 • Najčešći primjeri ključnih pokazatelja u zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Osmišljavanje i uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Primjena ključnih pokazatelja u hrvatskom zdravstvu

 • Organizacija i financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Benchmarking u hrvatskom zdravstvu
 • Ključni pokazatelji financijski vrednovani od strane HZZO-a

PRAKTIČNA VJEŽBA: Usporedba zdravstvenih ustanova prema nekim pokazateljima iz prakse

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Ključni pokazatelji učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji u općoj/obiteljskoj medicini
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti žena
 • Pokazatelji u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Ključni pokazatelji rada (učinkovitosti i kvalitete) u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji rada (KPI/QI) u bolnicama
 • Iskustva uz prakse

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

5. MODUL: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U ZDRAVSTVU

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: ponedjeljak, 04.11.2019.

Predavač: dr. sc. Mladen Meter

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Značaj troškova u poslovanju

 • Pojmovno određenje troškova
 • Proces upravljanja troškovima
 • Višedimenzionalni koncept upravljanja troškovima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje izvještajnog okvira za troškove

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Upravljanje troškovima u praksi

 • Klasifikacija troškova
 • Alokacija troškova
 • Modeli upravljanja troškovima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza kontribucijske marže

 • Apsorpcijski pristup analizi troškova
 • Marginalni pristup analizi troškova
 • Kontribucijska marža

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena modela kontribucijske marže

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Analiza točke pokrića

 • Opseg poslovnih aktivnosti vs. ukupni troškovi
 • Opseg poslovnih aktivnosti vs. prihod i dobici
 • Prodajne cijene vs. prihodi i dobici

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena modela točke pokrića

2. DAN: utorak, 05.11.2019.

Predavač: Davor Katavić, dipl. oec.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Troškovi u zdravstvu

 • Zdravstvo – trošak ili ulaganje?
 • Planiranje troškova u zdravstvu
 • Praćenje troškova u zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pacijenti – izvori troškova ili prihoda?

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Struktura troškova u zdravstvu

 • Struktura rashoda HZZO-a
 • Struktura rashoda zdravstvenih ustanova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer strukture troškova u bolnici

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Faktori koji utječu na troškove u zdravstvu

 • Vanjski faktori
 • Unutarnji faktori

PRAKTIČNA VJEŽBA: Planiranje troškova u zdravstvenoj ustanovi

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje obvezama u zdravstvu

 • Obveze u zdravstvu
 • Upravljanje obvezama u hrvatskom zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza obveza u hrvatskom zdravstvu

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani HI Chart i ZEBRA BI konzultant partner za IBCS certificirano informatičko rješenje za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Davor Katavić
 

Davor Katavić, dipl. oec. je konzultant i direktor tvrtke Desiderius consulting d.o.o. za savjetovanje. Kao stručnjak za zdravstvene financije trenutno je fokusiran na poslovno savjetovanje javnih i privatnih dionika zdravstvenih sustava u regiji, s naglaskom na povećanje učinkovitosti i postizanje financijske održivosti. U dosadašnjoj karijeri bio je zamjenik direktora u Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, pomoćnik ministra zdravlja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, direktor financija i računovodstva (Sika Croatia), voditelj računovodstva (Zagrebačka pivovara) i koordinator financija (Franck).

 
 
PRIJAVNICA
11.500,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije