Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 01.09.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 28.08.2020.
 

Opis:
Da bi se mogla donijeti odgovarajuća poslovna odluka potrebne su informacije. Pravovremene, točne, pouzdane i adekvatne. Međutim, takve informacije su obično rijetko dostupne u obliku, količini i kvaliteti koja su potrebne za donošenje odluka, već ih treba dobiti iz dostupnih podataka. U tome nam pomažu statističke metode i alati. Značajan dio potreba menadžera u pogledu statističke analize podataka pokriven je ugrađenim Excelovim funkcijama i alatima, pa ga to, uz njegovu široku rasprostranjenost, čini menadžerskim alatom kojeg vrijedi dublje upoznati.

Ciljevi:
Polaznici će kroz sudjelovanje u radionici biti upoznati s mogućnostima korištenja Excela u velikom broju tipičnih statističkih analiza, kako bi u svom području rada prepoznali situacije u kojima statistička analiza na temelju dostupnih poslovnih podataka može dati dodatni, često i jedini ispravan, uvid u stanja ili događaje u poslovanju. Kroz odabrane primjere iz poslovanja, polaznici će u praktičnim vježbama ovladati određenom lepezom statističkih postupaka. Posebna pažnja bit će posvećena kritičkom vrednovanju statističkih podataka prije donošenja poslovnih odluka.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena svima koji se u svom poslu susreću s brojnim podacima i potrebom da iz njih dođu do relevantnih informacija te donesu utemeljene zaključke, a sve kako bi mogli ili sami donijeti bolje poslovne odluke, ili pripremiti informacije za donošenje boljih odluka. U tom smislu, koristi od ove radionice mogu imati specijalisti u kontrolingu, reviziji, financijama, računovodstvu, analitičari u marketingu, voditelji odjela ljudskih resursa, voditelji u proizvodnji, nabavi i distribuciji, odnosno menadžeri općenito.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko izlaganje i demonstraciju, praktične vježbe na računalu, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom uz razmjenu znanja i iskustava.


SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Prezentacija i sažimanje podataka – deskriptivna statistika u MS Excelu

 • Grupiranje podataka pomoću ugrađenih funkcija i alata, te pomoću Pivot tablica
 • Grafičko opisivanje podataka, Pivot grafikoni
 • Opisivanje podataka pomoću karakterističnih brojčanih parametara (srednje vrijednosti, mjere disperzije) uz korištenje ugrađenih Excel funkcija i dodatka za statističku analizu
 • Usporedba statističkih nizova
 • Položaj rezultata u nizu (rangiranje, centili, standardizirane ili z-vrijednosti, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Opis i analiza podataka na primjeru podataka iz prodaje)

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Postoji li veza između pojava? Kako procijeniti vrijednost promatrane varijable? Korelacijska i regresijska analiza u MS Excelu

 • Statistička povezanost varijabli. Koeficijent linearne korelacije. Korelacija ranga
 • Ugrađene funkcije i analitički alati za korelacijsku analizu. Automatizirana izrada matrice korelacije.
 • Tablica kontigencije. Hi-kvadrat test.
 • Jednostavni model linearne regresije. Funkcije TREND, SLOPE, INTERCEPT. Procjenjivanje pomoću trend modela. Ocjena pouzdanosti modela.
 • Jednostavni primjer višestruke regresije uz analizu pouzdanosti.
 • Neki nelinearni modeli na primjerima poslovanja i marketinga. Metoda najmanjih kvadrata uz primjenu Excel solvera.

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Korelacijska i regresijska analiza na primjeru troškova poslovanja)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Postoji li stvarno razlika između pojava? Testiranje hipoteza o razlici između aritmetičkih sredina

 • t-test
 • ANOVA (analiza varijance).
 • f-test

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Testiranje hipoteza na primjerima iz marketinga)

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Možemo li predvidjeti ponašanje promatrane pojave u budućnosti? Analiza vremenskih nizova

 • Indeksi vremenskog niza. Individualni i skupni.
 • Bazni indeksi kao alat usporedbe vremenskih nizova.
 • Trend modeli. Prognoziranje.
 • Desezoniranje, zaglađivanje.

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Analiza vremenskog niza na primjeru BDP-a)
 

 
Ivo Beroš
 

Dr. sc. Ivo Beroš, zaposlen je na Insitutu za turizam u Zagrebu. Prije toga je radio kao predavač na Veleučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom, statistikom, odnosno računarstvom. Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Doktorsku disertaciju obranio je Fakultetu elektrotehnike I računarstva u Zagrebu. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Joško Meter
 

Joško Meter, dipl. ing., dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu na predmetima Gospodarska matematika, Poslovna statistika, Informatika za uredsko poslovanje, Poslovna simulacija, te Kvantitativne metode u menadžmentu. Diplomirao je na Matematičkom odjelu PMF-a na smjeru Primjenjena matematika i statistika, i apsolvent je na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2010. godine voditelj je studija Ekonomija poduzetništva na Veleučilištu VERN.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije