Datum održavanja:
Četvrtak, 17.06.2021.  -  Petak, 18.06.2021.
Rok za prijavu:
Utorak, 15.06.2021.
 
MSFI/HSFI kod poslovnih spajanja

Opis:
Primjena računovodstvenih standarda (MSFI, MRS, HSFI) direktno utječe na financijska izvješća koja su u fokusu interesa raznih korisnika (menadžment tvrtke, kreditori (banke), ulagači, država (plaćanje poreza), dobavljači i dr.). Stoga je jako važno znati pravilno odabrati i ispravno primjenjivati standarde u situacijama kada tvrtka posjeduje ili namjerava posjedovati udjele u drugim tvrtkama.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati polaznike sa MSFI/MRS/HSFI standardima koji se primjenjuju u različitim situacijama, ovisno o stupnju stečenog utjecaja u sferi operativnog i financijskog odlučivanja u društvu koje je predmet ulaganja. S obzirom da su računovodstveni standardi često napisani na način da nije uvijek jasno kako treba ispravno postupati, kroz praktične primjere i veliki broj zadataka polaznicima se omogućuje jasan uvid u primjenu pojedinih standarda u situacijama sa kojima se mogu susresti u praksi.

Kome je namijenjeno:
Voditeljima računovodstva, voditeljima financija, financijskim analitičarima te specijalistima u kontrolingu i reviziji.

 

SADRŽAJ I RASPORED: 1. dan

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    1a. Općenito o poslovnim kombinacijama (M&A)

 • Povijest, motivi za M&A, razvojne strategije
 • Poslovne kombinacije u kontekstu korporativnih investicija
 • Oblici poslovnih kombinacija, definicije, sličnosti i razlike
 • Financijsko i porezno izvješćivanje kod poslovnih kombinacija

1b. Ulaganja u povezana društva (pridružena društva i joint ventures)

 • Metoda udjela nasuprot metodi troška
 • Iznos ulaganja jednak FV
 • Iznos ulaganja različit od FV - utvrđivanje i tretman goodwilla           
 • Povećanje/smanjenje udjela uslijed ostvarenog dobitka/gubitka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun ulaganja, amortizacije i goodwilla u pridružena društva

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Primjenjeni standardi kod ulaganja u pridružena društva; Transakcije sa pridruženim društvima

 • Računovodstveni standardi (HSFI, MSFI, MRS)
 • Obveznici primjene metode udjela
 • Izuzeća od obveze primjene metode udjela
 • Mogućnost izbora između metode udjela i FV metode
 • Uzlazne transakcije (Upstream transactions)
 • Silazne transakcije (Downstream  transactions)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Obračun prihoda i iznosa ulaganja kod uzlaznih i silaznih transakcija, izrada financijskih izvješća prije i nakon datuma ulaganja

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Gubitci iz ulaganja

 • Reklasifikacija udjela i kreiranje odgođene porezne imovine
 • Nastavak priznavanja gubitaka/dobitaka iz ulaganja
 • Gubitci koji premašuju bilančni iznos ulaganja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Obračun gubitaka i reklasifikacija udjela; pojava odgođene porezne imovine

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30     Umanjenje (ispravak) vrijednosti ulaganja u pridružena društva

 • Uvjeti za priznavanje ispravka vrijednosti od ulaganja
 • Usklađenja knjigovodstvene vrijednosti ulaganja temeljem promjena sveobuhvatne dobiti (revalorizacija, tečajne razlike i sl.)
 • Obračun ispravka vrijednosti ulaganja i tretman goodwilla
 • Ukidanje gubitaka na ulaganju zbog naknadno povećane vrijednosti ulaganja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Usklađenje knjigovodstvene vrijednosti ulaganja zbog revalorizacije; prikaz ispravka (promjene) vrijednosti ulaganja                                                                                                                                                       

 

SADRŽAJ I RASPORED: 2. dan

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Poslovne kombinacije - pripajanje (Merger)

 • Računovodstveno i pravno motrište pripajanja
 • Porezno mortište pripajanja (PDV, PPN, PND, PPMV)
 • Metoda kupnje/stjecanja (Purchase/Acquisition method)
 • Priznavanje i mjerenje imovine, obveza i goodwilla (negativnog/pozitivnog)
 • Pripajanje kapitalno povezanih društava
 • Pripajanje kapitalno nepovezanih društava

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun kapitala; izrada bilanci nakon pripajanja kapitalno povezanih i kapitalno nepovezanih društava

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Poslovne kombinacije - spajanje (Acquisition)

 • Računovodstveno i pravno motrište spajanja
 • Porezno mortište spajanja (PDV, PPN, PND, PPMV)
 • Spajanje kapitalno povezanih društava
 • Spajanje kapitalno nepovezanih društava

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun kapitala, izrada bilanci nakon spajanja kapitalno povezanih i nepovezanih društava

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Konsolidacija

 • Konsolidacija financijskih izvješća
 • Priznavanje i mjerenje goodwilla  (Partial, Full)
 • Nekontrolirajući interesi (NCI)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun nekontrolirajućih interesa, djelomičnog i potpunog goodwilla, izrada konsolidirane bilance i konsolidiranog RDG-a

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Umanjenje i amortizacija goodwilla, obrnuto pripajanje (Reverse Merger / RTO)

 • Test na umanjenje goodwilla
 • Računovodstveni i porezni aspekt umanjenja goodwilla
 • Obrnuto pripajanje
 • Kapital stjecatelja razlličit (veći ili manji) od kapitala stečenika
 • MLBO kao način financiranja obrnutog pripajanja/BEPS

PRAKTIČNA VJEŽBA: Test na umanjenje goodwilla; izrada konsolidiranih bilanci kod obrnutog pripajanja

 
Zoran Krstulović
 

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.

 
 
PRIJAVNICA
2.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije