Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 06.05.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 04.05.2021.
 

Ova radionica dio je edukacijskog programa IFRS ACADEMY.

Opis:

Osnovno pitanje u računovodstvu zaliha je iznos troška koji treba priznati kao imovinu sve do priznavanja povezanih prihoda. MRS 2 sadrži upute u vezi s određivanjem troška i njegovim kasnijim priznavanjem kao rashoda, kao i upute za metode troška koje se koriste za određivanje troškova zaliha. Informacije o novčanim tokovima pomažu poslovnom subjektu u upravljanju, a korisnicima financijskih izvještaja za ocjenjivanje mogućnosti poslovnog subjekta da stvara novac i novčane ekvivalente. MRS 7 zahtjeva da se novčani tokovi razdoblja klasificiraju na tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti te definira koje se transakcije raspoređuju u pojedini novčani tok. MRS 8 propisuje kriterije za izbor i mijenjanje računovodstvenih politika, kao i za računovodstveni postupak i objavljivanje promjena računovodstvenih politika, računovodstvenih procjena i ispravke grešaka. Svrha ovog standarda je povećanje pouzdanosti i usporedivosti financijskih izvještaja poslovnih subjekata.

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je kroz praktične primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s obuhvatom i pravilima koje propisuju međunarodni računovodstveni standardi.

Kome je radionica namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • Financijskim analitičarima

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30   Svrha i ciljevi Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

 •  Primjena standarda u sastavljanju financijskih izvještaja
 •  Temeljni financijski izvještaji
 •  Kvaliteta informacija iz financijskih izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Struktura bruto bilance

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
​10:45 - 12:15   MRS 2 Zalihe

 • Zalihe kao imovina poduzeća
 • Vrednovanje zaliha i usklađivanje vrijednosti zaliha na datum bilance

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni i kontrolni postupci vezani uz zalihe

12:15 - 12:45    Stanka za ručak
​12:45 - 14:15   MRS 7 Izvještaj o novčanom toku

 • Važnost praćenja novčanih tokova u poduzeću
 • Aktivnosti poduzeća obuhvaćene izvještajem o novčanom toku

PRAKTIČNA VJEŽBA: Sastavljanje izvještaja o novčanom toku

14:15 - 14:30    Stanka za kavu
14:30 - 16:00  MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i 
pogreške

 • Primjena i promjene računovodstvene politike
 • Razlika između promjene računovodstvene politike i procjene
 • Ispravci grešaka i objave u financijskim izvještajima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni i porezni tretman računovodstvene pogreške

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije