Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 14.05.2019.  -  Srijeda, 15.05.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 10.05.2019.
 
Lean six sigma i change management

Opis:
Kompanije, ukoliko žele postati ili ostati konkurentnije na tržištu, moraju voditi računa o operativnom trošku i tražiti načine da ga smanje i istovremeno voditi računa da se kvaliteta i vrijeme isporuke usluga i/ili proizvoda ne degradira. Štoviše, cilj je nerijetko napraviti više i kvalitetnije uz manje uloženog, bez obzira da li govorimo o uloženom novcu, sredstvima, vremenu, sirovinama, energiji,... Nema poslovnog procesa koji ne može biti bolji, no postavlja se pitanje pod kojom cijenom? Da li je opravdano napraviti savršene poslovne procese kojima će se proizvoditi savršeni ali preskupi proizvodi i/ili usluge za koje osviješteni korisnici ne žele platiti (pre)visoku cijenu ali istovremeno žele kvalitetan proizvod i/ili uslugu. Odgovore na ta i mnoga druga pitanja pomoći će Vam da prepoznate što to korisnik zapravo želi, kako izmjeriti da li i u kojoj mjeri poslovni procesi ispunjavaju očekivanja korisnika, koji su to procesni koraci u poslovnom/proizvodnom procesu koji bi se mogli/trebali poboljšati i kako postaviti ciljne vrijednosti kvalitete poslovnih/proizvodnih procesa koji garantiraju konkurentnost na tržištu uz minimalno dostatan trošak poslovanja.

Ciljevi:

  • Identifikacija poslovnih procesa koje je potrebno poboljšati. Kako od mnoštva problema (Pain points) u poslovanju razabrati ono što je najvažnije/najhitnije riješiti?
  • Definiranje obuhvata transformacijskih projekata/projekata za poboljšanje poslovnih procesa i kako njima upravljati?
  • Identificirati korisnike poslovnog procesa i prepoznati što zapravo korisnici žele od poslovnog/proizvodnog procesa.
  • Kada poslovni proces zapravo počinje a kada završava? Formalna specifikacija početka i kraja procesa.
  • Identifikacija parametara kritičnih za kvalitetu – Critical To Quality (CTQ)
  • Identifikacija parametara kritičnih za poslovanje – Critical To Business (CTB)
  • Mjerenje performansi poslovnog/proizvodnog procesa i veza te metrike sa CTQ
  • Razlikovati Lean principe poboljšanja procesa od Six Sigma pristupa i prepoznati kada upotrijebiti jedno a kada drugo.
  • LEAN principi poboljšanja poslovnih procesa.
  • Alati za analizu poslovnih procesa i identifikaciju uzroka (root causes) koji negativno utječu na performanse procesa

Kome je namijenjena:
Edukacija je namijenjena članovima uprava, izvršnom rukovodstvu, voditeljima transformacijskih projekata i projekata unaprjeđenja poslovnih/proizvodnih procesa, stručnjacima koji sudjeluju na projektima unaprjeđenja poslovnih procesa kao i vlasnicima kompanija koji žele poboljšati učinkovitost poslovanja.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: utorak, 14.05.2019.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 11:30 Identifikacija prilika za poboljšanje poslovanja. Prioritizacija projekata i definiranje njihove metrike

11:30 – 11:45 Pauza za kavu
11:45 – 13:00 Uvod u Six Sigmu i Lean. Dijagram odabira tipa projekta za unaprjeđenje poslovnih procesaunaprjeđenje poslovnih procesa

13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 15:30 Six Sigma + Lean project charter i project workbook. Definicija procesa i problema koje je potrebno riješiti projektom unaprjeđenja poslovnih procesa. Definiranje ciljeva projekata za unaprjeđenje poslovnih procesa

15:30 – 15:45 Pauza za kavu
15:45 – 17:00 DMAIC projektni ciklus

2. DAN: srijeda, 15.05.2019.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 11:30 SIPOC dijagram, AS-IS proces, Value stream map

11:30 – 11:45 Pauza za kavu
11:45 – 13:00 Metrika u procesima i prikaz sposobnosti procesa

13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 15:30 Analiza procesa, definiranje jasnog i nedvojbenog izvješća o performansama procesa. Identifikacija i validacija uzroka loših performansi procesa

15:30 – 15:45 Pauza za kavu
15:45 – 17:00 Generiranje i evaluacija rješenja za identificirane uzroke. TO-BE proces i njegova kontrola. Zatvaranje projekta i predaja procesa na upravljanje u linijsku organizaciju

 
 

Gordan Krčelić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 1997. godine, a ranije stekao i stručni naziv inženjer strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1995. godine, oboje na Sveučilištu u Zagrebu. Upisao je poslijediplomski doktorski studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
Ima više od 20 godina iskustva u radu na poslovnim procesima i poslovnim sustavima u vodećoj telekomunikacijskoj kompaniji u Hrvatskoj. Od 2008. godine certificirani je Six Sigma Green Belt voditelj projekata, a 2009. godine stječe PMP certifikat. Radeći na brojnim projektima poboljšanja poslovnih procesa 2010. godine stječe Six Sigma Black Belt certifikat, a 2015. godine i CSM u agilnom vođenju projekata. Zadnjih pet godina član je užeg steering tima koji planira i vodi infrastrukturne programe i projekte izgradnje telekomunikacijske infrastrukture u pristupnoj bakrenoj i optičkoj mreži u kojima sudjeluje kao E2E poslovni analitičar i PM projektnih streamova. Održavao je interne Six Sigma edukacije, bio mentor Six Sigma Green Belt voditeljima projekata, pružao konzultantske usluge s područja upravljanja promjenama i vođenja projekata, te držao predavanja na konferencijama i događanjima u organizaciji PMI Chaptera Hrvatska. U PMI Chapteru Hrvatska član je izvršnog odbora u drugom mandatu, a u trenutnom sazivu obnaša dužnost Dopredsjednika Chaptera.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije