Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 15.10.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 11.10.2019.
 
FACT Academy - Accounting

Ova radionica je druga od četiri radionice iz Fact Academyja, programa za obrazovanje CFO-a budućnosti, koji u suradnji s Horváth Akademie i EBS Universität für Wirtschaft und Recht nudi Poslovna učinkovitost.

OPIS:

Kako bi se poduzeće moglo uspješno nositi s novim izazovima, povećala se potreba za prikladnim talentima, koji bi, osim stručnog znanja u nekom području (npr. financije), trebali imati i kvalifikacije u drugim stručnim područjima (npr. računovodstvo, kontroling i porezi). Promjene u području odgovornosti CFO-a i potreba za stalnim usavršavanjem stručnjaka i rukovodećeg kadra postale su obvezan dio svih poduzeća koji nastoje pratiti promjene. Dakle, potrebna je sveobuhvatna kvalifikacija u području FACT-a kako bi se mogla razvijati karijera djelatnika u sektoru CFO-a. Razvoj kompetencija u području odgovornosti CFO-a moguće je razviti u okviru FACT Academyja.

U kotizaciju edukacije uključeni su svi materijali za praćenje radionice i učenje te certifikat.

NAPOMENA: radionica se održava na hrvatskom jeziku.

CILJANA GRUPA

Ciljana skupina su svi članovi područja odgovornosti CFO-a.

CILJEVI UČENJA

Ciljevi učenja polaznika FACT Academy - Accounting modula je postizanje izvrsnosti unaprjeđenjem sljedećih kompetencija polaznika:

 • stručnih i metodičkih kompetencija,
 • osobnih kompetencija,
 • socijalno-komunikativnih kompetencija i
 • kompetencija aktivnosti i primjene.

Radionica se dijeli na 2 modula, a svaki modul održava se tijekom dva dana od 17:30-20:30.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1. MODUL

[1. DAN] MRS 16, osnove MSFI 16, osnove MSFI 15, MRS 2

15.10.2019. 17:30 - 20:30

Međunarodni računovodstveni standard 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i Međunarodni računovodstveni standard 40 – Ulaganja u nekretnine

 • Klasifikacija imovine – MRS 16 ili MRS 40?
 • Početno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
 • Naknadno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
 • Koje troškove kapitalizirati u okviru imovine?

PRAKTIČNA VJEŽBA: Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine, reklasifikacija sa Nekretnina, postrojenja i opreme na Ulaganja u nekretnine

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 – Najmovi

 • Određivanje ugovora koji su u opsegu
 • Diskontiranje novčanih tijekova
 • Korištenje „practical expedients“ koje predviđa standard

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ugovor o operativnom leasingu automobila i knjiženje u skladu s MSFI 16

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 15 – Prihodi po ugovorima s kupcima

 • Određivanje ugovora koji su u opsegu MSFI-a 15
 • 5 koraka
 • Razlika između MSFI 15 i MRS 18
 • Dodatne objave koje zahtjeva MSFI 15

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utjecaj novog standarda na račun dobiti i gubitka i bilancu

Međunarodni računovodstveni standard 2 – Zalihe

 • Vrednovanje zaliha
 • Usklađivanje vrijednosti zaliha na datum bilance

PRAKTIČNA VJEŽBA: Najčešće pogreške kod evidencije zaliha
 

[2. DAN] MSFI 9, MSFI 7, MRS 8, MRS 36

17.10.2019. 17:30 - 20:30

Međunarodni računovodstveni standard 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške

 • Primjena i promjene računovodstvenih politika
 • Računovodstvene procjene
 • Ispravak pogreške iz prethodnog razdoblja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Evidentiranje spornih potraživanja iz prethodnih godina na umanjenje zadržane dobiti ispravak pogreške prethodnih razdoblja

Međunarodni računovodstveni standard 36 – Umanjenje imovine

 • MRS 36 – ukratko
 • Specifičnosti kod primjene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Vrednovanje udjela
 

2. MODUL

[1. DAN] Vrednovanje poduzeća, M&A, Razlika porezne i računovodstvene bilance

21.10.2019. 17:30 - 20:30

Vrednovanje poduzeća

 • Općenito o procjeni
 • Metode procjene poduzeća
 • Koraci kod procjene poduzeća DCF metodom
 • Ključni elementi DCF metode
 • Zanimljivi slučajevi u praksi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Prikaz zanimljivih slučajeva u praksi

M&A računovodstvo

 • IFRS 3 i njegovi zahtjevi za određivanjem utvrdive imovine
 • Pristupi i metode procjene nematerijalne imovine
 • Procjena nematerijalne na primjeru branda

Razlika porezne i računovodstvene bilance

 • Porezni pristup RDG-u
 • Najznačajnije stavke uvećanja i umanjenja osnovice

PRAKTIČNA VJEŽBA: Privremeno nepriznati rashodi i odgođena porezna imovina

 

[2. DAN] Aktiviranje R&D troškova, glavne i pomoćne knjige, priznavanje prihoda i rashoda, leasing

24.10.2019. 17:30 - 20:30

Aktiviranje R&D troškova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Case study razvoj software-a

Glavne i pomoćne knjige

 • Koji su dijelovi glavne knjige i pomoćnih knjiga
 • Pomoćne knjige – primjeri

Priznavanje prihoda i rashoda

 • U kojim slučajevima se prihodi ne smiju priznati (nastavak na uvod u MSFI 15)
 • Razgraničavanje prihoda i rashoda na datum bilance (AVR/PVR)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Razlika između MSFI 15 i MRS 18 (HSFI 15)

 
Iva Marjanović Kavanagh
 

Iva Marjanović Kavanagh, dipl. oec., Karijeru započela u Coca-Cola Hellenic Bottling company u odjelu kontrolinga i financijskih projekata. Radila na projektima uvođenja SAP-a te cross country financijskim projektima kao član tima. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u reviziji financijskih izvještaja. Trenutačno je manager u reviziji u društvu Mazars Cinotti Audit d.o.o. gdje obavlja poslove revizije financijskih izvještaja za niz klijenata u različitim sektorima gospodarstva. Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, kao i certifikat internog revizora pri RiF-u.  Dodiplomski studij ekonomije (smjer računovodstvo) završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2006. godine.

Marijana Brčina
 

Marijana Brčina, mag. oec.,  Diplomski studij Poslovne ekonomije smjer Računovodstvo i revizija završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 2011. godine. Karijeru je započela kao Asistent u reviziji tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o. odmah po završetku školovanja. Danas nakon sedam godina radnog iskustva u reviziji radi u istoj tvrtki kao Assistant Manager.​ Specijalizirana je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. Tijekom svoje karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizija statusnih promjena, revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije. Stekla je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles). Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, certifikat internog revizora pri RiF-u, kao i certifikat ovlaštenog procjenitelja pri Hrvatskom društvu procjenitelja. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom.

Lovre Botica
 

Lovre Botica, CFA, Manager u odjelu financijskog savjetovanja u društvu Mazars Cinotti. Tijekom svoje poslovne karijere sudjelovao je u brojnim projektima provođenja dubinskog snimanja, procjene vrijednosti poduzeća i nematerijalne imovine te u transakcijama kupoprodaje poduzeća. Uz navedeno, bavio se i poreznim savjetovanjem (transferne cijene i porezni pregledi). Lovre je održao više predavanja o raznim stručnim financijskim temama, a prije svega o vrednovanju i financijskoj analizi poduzeća te je ko-autor knjige „Mazars-porezni savjetnik“ i autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije. U rujnu 2017. godine je stekao CFA (Chartered Financial Analyst) certifikat, a ujedno je i ovlašteni procjenitelj (Hrvatska udruga procjenitelja, u okviru koje je član ispitne komisije).

Šime Prtain
 

Šime Prtain, mag. oec., Diplomski studij Poslovne ekonomije smjer Računovodstvo i revizija završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započeo godinu ranije kao asistent u poreznom odjelu Mazars društava. Trenutno se nalazi na poziciji supervizora te je specijaliziran za pitanja poreza na dobit i PDV-a. Kroz dosadašnju karijeru sudjelovao je u izradi niza poreznih mišljenja, due dilligence projekata, završnih računa, poreznih pregleda i ostalih sličnih projekata. Suautor je knjige: „Porez na dobit poduzetnika i neprofitnih organizacija“ te znanstvenog rada: „Određivanje postojanja stalne poslovne jedinice u Republici Hrvatskoj prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja“.

 
 
PRIJAVNICA
2.590,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije