Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 27.02.2018.  -  Srijeda, 28.02.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 22.02.2018.
 
Sustav unutarnjih kontrola i upravljanje kreditnim rizicima

Opis:
Upravljanje kvalitetom i sustav unutarnjih kontrola bitne su odrednice uspješnog upravljanja rizicima. Znanost upravljanja kvalitetom uči nas kako kontinuirano težiti poboljšanju kvalitete poslovanja korištenjem jednostavnih alata, metoda i sustava upravljanja kvalitetom. Nijedan poslovni proces nije cjelovit ako ne predviđa kontrolni proces koji će osigurati da ostvaruje predviđene ciljeve. Poslovni procesi i sustavi kontrola dokumentiraju se internim aktima. Kroz ovaj modul naučit ćete logički i analitički promišljati o poslovnom procesu, što je preduvjet njegovog unaprjeđenja i uspješnog upravljanja rizicima.

Kreditni rizik jedan od najznačajnijih rizika kojem se kreditne institucije izlažu u svom poslovanju. On nastaje iz mogućnosti da se pojedina potraživanja klijenata neće naplatiti u predviđenom iznosu i unutar ugovorenih rokova, odnosno predstavlja rizik potencijalnog gubitka uslijed nepodmirenja dužnikove obveze. Cilj upravljanja kreditnim rizikom je određivanje željene strukture kreditnog portfelja u skladu s definiranim profilom rizičnosti te maksimalizacija stope povrata usklađene za rizik održavanjem izloženosti kreditnom riziku unutar interno definiranih parametara uzimajući u obzir regulatorni okvir. Kroz ovaj modul naučit ćete osnovne sastavnice kreditnog rizika, dijelove kreditnog procesa, način zaštite od kreditnog rizika te metode ispravaka vrijednosti potraživanja vezanih uz kreditne rizike.

Ciljevi:
Cilj ovog modula je da polaznik dobije osnovni pregled svega što mu stoji na raspolaganju te odabere najprikladniji alat za provođenje promjena u poslovanju svoje tvrtke odmah po završetku edukacije, da dobije osnovna znanja o glavnim pojmovima vezanim uz kreditni rizik te samom procesu upravljanja kreditnim rizikom koji predstavlja važnu komponentu sveobuhvatnog pristupa upravljanju rizicima koje je neophodno za dugoročan uspjeh u ostvarivanju poslovnih rezultata.

Metode rada:
Edukacijski program se provodi kroz kroz predavanje, demonstracijske prikaze, brainstorming, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe na izradi dijagrama tijeka i internog akta.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i svim zaposlenicima, bez obzira na segment poslovanja, koji žele saznati kako upravljati kvalitetom kroz efikasne poslovne procese i učinkovit sustav unutarnjih kontrola koji će rezultirati smanjivanjem izloženosti rizicima.
Svima koji žele steći praktična znanja o osmišljavanju poslovnog procesa i pratećih kontrola te dokumentiranje procesa u obliku kvalitetnih internih akata.


SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN: utorak 27.02.2018.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

Predavači: Ivan Cvitan, dipl. oec.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Sastavnice kreditnog rizika   

 • Osnovni pojmovi PD, LGD, EaD, LIP
 • Izračun očekivanog gubitka
 • Utvrđivanje kreditnog rizika
 • Analiza kreditne sposobnosti
 • Pojam kreditnog rejtinga
 • Kreditni rizik na razini portfelja

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Primjer izračuna kreditnog rizika (individualni pristup i pristup na razini portfelja)

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
 
10:45 - 12:15 Kreditni proces

 • Kreditna analiza
 • Odobravanje
 • Praćenje
 • Naplata loših potraživanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kreditne analize

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Strategija zaštite od kreditnih rizika

 • Sklonost preuzimanju rizika  
 • Sustav ovlaštenja i zaštitne odredbe (covenants)
 • Instrumenti osiguranja potraživanja
 • Diverzifikacija portfelja
 • Uloga derivativnih instrumenata u procesu zaštite od kreditnih rizika (credit default swaps)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer zaštite od kreditnih rizika

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Politika ispravaka vrijednosti za kreditne rizike         

 • MRS i regulativa
 • Pojam statusa neispunjenja obveza („default“ status)
 • Klasifikacija plasmana
 • Izračun ispravaka vrijednosti i rezervacija
 • Utjecaj na profitabilnost i stabilnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izračuna ispravaka vrijednosti


2. DAN: srijeda, 28.02.2018.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U KONTEKSTU UPRAVLJANJA KVALITETOM I SUSTAVOM UNUTARNJIH KONTROLA

Predavač: mr. sc. Sanja Suman

09:00 - 10:30 Upravljanje kvalitetom

 • Definicija i razvoj pojma upravljanja kvalitetom
 • Temeljna načela upravljanja kvalitetom
 • ISO norme (za upravljanje kvalitetom i upravljanje rizicima)
 • Pregled osnovnih alata, metoda i sustava upravljanja kvalitetom
 • PDCA (Demingov) krug i krugovi kvalitete
 • Integralni sustavi upravljanja kvalitetom i nagrade za poslovnu izvrsnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Brainstorming za identifikaciju koraka procesa

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 Upravljanje poslovnim procesima

 • Definicija poslovnog procesa
 • Unaprjeđenje u odnosu na redizajn poslovnog procesa
 • Katalog poslovnih procesa
 • Identifikacija kritičnih točaka procesa

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada jednostavnog dijagrama tijeka (flow charta)

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 

13:15 - 15:45 Sustav unutarnjih kontrola

 • Definicija sustava unutarnjih kontrola
 • Uloga sustava unutarnjih kontrola
 • Ručne kontrole u odnosu na aplikativno podržane
 • Detektivne, korektivne i preventivne kontrole
 • Premalo vs previše kontrola

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada složenijeg dijagrama tijeka

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Izrada internih akata – dokumenata kvalitete

 • Značaj i potreba izrade internih akata
 • Vrste internih akata
 • Značajke kvalitetnog internog akta
 • Repezitorij internih akata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada procedure

NAPOMENA: Ova dvodnevna  radionica je 2. modul edukacijskog programa Upravljanje rizicima u praksi

 
Ivan Cvitan
 

Ivan Cvitan, dipl. oec., izvršni direktor Kontrole rizika, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2005. godine., na smjeru Financije, profesionalnu karijeru započinje 2006. godine u kompaniji  Osimpex d.o.o. u sektoru prodaje. Krajem 2006. godine karijeru nastavlja u revizorskoj kući PriceWaterhouse Coopers Hrvatska u Odjelu revizije, gdje kao član tima sudjeluje na revizijama vodećih hrvatskih kompanija primarno iz financijskog sektora, te kao viši savjetnik i voditelj tima obavlja poslove planiranja i rukovođenja revizije, snimanja i testiranja ključnih poslovnih procesa te radi na projektima dubinskog snimanja. Od 2009. godine pridružuje se timu Hypo leasing Kroatien d.o.o. u službi Unutarnje revizije i naknadno timu Upravljanje rizičnim plasmanima. U srpnju 2011. prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u sektor Kontrola rizika, gdje preuzima funkciju voditelja odjela Kontrole kreditnog rizika što radi do trenutka imenovanja na mjesto direktora sektora Kontrole rizika u listopadu 2014. godine. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje kreditnim, tržišnim, operativnim i rizicima likvidnosti, planiranje izloženosti riziku, financijsko planiranje te planiranje kapitala i kapitalnih zahtjeva, izvješćivanje o rizicima. Dodatno, iskustvo je stjecao i nadograđivao brojnim edukacijama iz područja rizika i financija, te prenošenjem stečenog znanja na svakodnevne poslovne zadatke.

Sanja Suman
 

mr. sc. Sanja Suman, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor te financijski stručnjak s 20 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. godine bila zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. na sljedećim radnim mjestima: pripravnik u programu Eduka, mlađi revizor, revizor i stariji revizora u Direkciji unutarnje revizije. Od 2003. do 2009. godine radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na sljedećim radnim mjestima: analitičar poslovnih procesa, suradnik za vođenje projekata i voditelj Tima poslovnih procesa u Sektoru organizacije i informatike te kao viši stručni suradnik za operativni rizik, a zatim voditelj Tima operativnih rizika u Sektoru upravljanja rizicima. Od 2009. do 2011. godine bila je zaposlena u „Banka Kovanica d.d.„ na radnom mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola. Od 2012. godine voditelj je Sekcije za bankarstvo i osiguranje pri Hrvatskom institutu internih revizora.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije