Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 10.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 06.04.2018.
 
Škola financija Poslovna učinkovitost

Datum održavanja:

10.04. - 15.06.2018.

Opis:
Poznavanje temeljnih pojmova i relacija iz područja financija postalo je iznimno važno u današnjim uvjetima poslovanja. Menadžment kao i vlasnici poduzeća svakodnevno donose poslovne odluke sa svrhom ostvarivanja pozitivnog financijskog rezultata i dugovječnosti svog poduzetničkog pothvata. No, bez planiranja i upravljanja novčanim tokovima, čak i najuspješnija poduzeća, proizvodi ili usluge neće dugo preživjeti na tržištu.

Ciljevi:
Cilj ove edukacije je u relativno kratkom vremenu obuhvatiti što je moguće veće područje iz domene financija, a obuhvaćene su sljedeće teme za koje smatramo da su iznimno važne za svako poduzeće: temeljni financijski izvještaji, analiza financijskih izvještaja, poslovno planiranje, upravljanje novčanim tokovima i primjena Excel®-a u financijama. No, program Škola financija isto tako pruža znanja iz kompleksnijih financijskih tema kao što su: devizno tržište i tržište novca, tržište kapitala, procjena vrijednosti poduzeća te transakcije spajanja i preuzimanja. Vjerujemo da će ovako široki spektar zanimljivih tema, praktičan pristup pri izvođenju kojeg imaju stručni i iskusni predavači, biti dovoljno jamstvo uspješnog savladavanja ove materije.

Metode rada:
Radionice se izvode kroz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe većinom na modelima i simulacijama u Excel®-u, a u interakciji s trenerima i ostalim polaznicima čime je osigurana mogućnost da se stečeno znanje vrlo lako primijeni u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima financija u unapređenju poslovanja, specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje postojeće znanje o financijama, menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.) koji žele steći osnovna znanja iz područja

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. MODUL: 10.04. - 11.04.2018.

Temeljni financijski izvještaji

 • Računovodstveni sustav i njegova organizacija
 • Računovodstvena načela, politike i standardi (IFRS/MSFI)
 • Poslovni događaji i knjigovodstvene isprave
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok, bilješke uz financijske izvještaje i izvještaj o promjenama vlasničke glavnice

Analiza financijskih izvještaja

 • Osnovne tehnike financijske analize
 • Analiza financijskih i poslovnih rizika
 • Procjena kvalitete financijskih izvještaja
 • Ekonomska profitabilnost poduzeća

Detaljan sadržaj 1. modula pogledajte ovdje

2. MODUL: 23.04. - 24.04.2018.

Tržište kapitala

 • Hrvatsko tržište kapitala
 • Izdavanje dužničkih vrijednosnih papira
 • Izdavanje vlasničkih vrijednosnih papira
 • Institucionalni investitori

Devizno tržište i tržište novca

 • Devizno tržište (spot tržište, forward tržište, devizni swap)
 • Tržište novca (depoziti, trezorski zapisi, komercijalni zapisi)
 • Repo poslovi
 • Uvod u derivativno tržište

Detaljan sadržaj 2. modula pogledajte ovdje

3. MODUL: 17.05. - 18.05.2018.

Upravljanje financijskim rizicima

 • Pojam i važnost likvidnosti
 • Planiranje likvidnosti
 • Mjerenje rizika likvidnosti
 • Upravljanje bilancom 

Upravljanje novčanim tokovima

 • Planiranje novčanih tokova
 • Upravljanje likvidnošću
 • Optimizacija novčanog ciklusa
 • Vanjsko financiranje poduzeća

Detaljan sadržaj 3. modula pogledajte ovdje

4. MODUL: 24.05. - 25.05.2018.

Procjena vrijednosti poduzeća

 • Osnovne tehnike i metode procjene vrijednosti
 • Korekcije i prilagodbe podataka iz financijskih izvještaja
 • Ekonomska i tržišna evaluacija poslovanja
 • Interpretacija dobivenih rezultata

Transakcije spajanja i preuzimanja

 • Formiranje strategije i pronalaženje potencijalnih ciljeva akvizicije
 • Procjena sinergijskih učinaka i financijsko strukturiranje transakcije
 • Dubinsko snimanje poduzeća
 • Modeli spajanja i preuzimanja poduzeća

Detaljan sadržaj 4. modula pogledajte ovdje

5. MODUL: 14.06. - 15.06.2018.

Poslovno planiranje

 • Vrste poslovnih planova
 • Tehnike poslovnog planiranja
 • Izrada operativnog plana
 • Izrada financijskog plana

Primjena Excel®-a u financijama

 • Analiza poslovnih rizika
 • Financijsko modeliranje
 • Planiranje kapitalnih ulaganja
 • Metode za procjenu isplativosti ulaganja

Detaljan sadržaj 5. modula pogledajte ovdje

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani HI Chart i ZEBRA BI konzultant partner za IBCS certificirano informatičko rješenje za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Josipa Matošević
 

Josipa Matošević završila je preddiplomski studij Poslovne ekonomije u Zagrebu. Nakon ekstezivnog rada u računovodstvu karijeru nastavlja kao menadžer u društvu Mazars Cinotti Accounting d.o.o. zadužena za odjel računovodstva u kojem je zaposleno oko 20 zaposlenih koji pružaju uslugu oko 100 internacionalnih i domaćih klijenata. Zadužena je za operativno vođenje računovodstvenih poslova, uvođenje profitnih i troškovnih centara te izvještavanje za međunarodne i tuzemne klijente. Kontinuirano se usavršava iz područja kontrolinga i izvještavanja te je član Međunarodne Udruge Kontrolera (ICV – Internationaler Controller Verein). Aktivno se služi (u govoru i pismu) engleskim jezikom.

Goran Kursan
 

mr. sc. Goran Kursan, CFA, direktor je tržišta kapitala Privredne banke Zagreb d.d. Zaposlen je u PBZ-u od 2000. godine te ima bogato trinaestogodišnje iskustvo u strukturiranju, sindiciranju i prodaji na primarnom tržištu državnih, municipalnih i korporacijskih izdanja obveznica, programa komercijalnih zapisa te javnih ponuda dionica. Također, ima dokazano iskustvo u opsežnom postupku strukturiranja izdanja, pripremi i koordinaciji cijelog procesa javne ponude, od pregovora i koordinacije odnosa sa regulatornim tijelima do prodaje vrijednosnih papira na tržištu, određivanja cijene istih te uvrštenja na organizirana tržišta kapitala. Ukupno je sudjelovao u oko 200 izdanja dužničkih i vlasničkih financijskih instrumenata. Sudjeluje aktivno i u radu fondova rizičnog kapitala kao predstavnik banke u Povjereničkom odboru prvog hrvatskog Private Equity fonda (QPEK). Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2000., smjer računovodstvo. Uspješno je položio sva tri stupnja opsežnih CFA ispita u okviru međunarodnog poslijediplomskog CFA Programa te je 2004. g. stekao međunarodno priznatu CFA titulu (Chartered Financial Analyst). Član je CFA instituta, Charlottesville, Virginia, USA. Magistrirao je Kvantitativne financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Torinu. Imatelj je licence investicijskog savjetnika HANFA-e. Bio je predavač različitih tema s područja tržišta kapitala na brojnim konferencijama u organizaciji Zagrebačke burze i Euromoney-a.

Branimir Britvić
 

mr. sc. Branimir Britvić je direktor financijskih tržišta u Erste banci. U PBZ-u je od 2000. godine radio u riznici na poslovima trgovanja devizama i vrijednosnim papirima, upravljanju likvidnosti banke te je bio pomoćnik izvršnog direktora riznice PBZ-a. Od 2008. godine je član nadzornog odbora Novčanog tržišta Zagreb i član izvršnog odbora ACI Hrvatska. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer financije, a magistrirao je na poslijediplomskom studiju “Financije poduzeća” na temu uloge riznice u upravljanju likvidnošću i tržišnim rizicima poduzeća. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika i ACI Dealing Certificate.

Marko Bolanča
 

Marko Bolanča, dipl. oec., praktičar je u primjeni derivatnih instrumenata u svrhu zaštite od tržišnih rizika i poslova s dužničkim vrijednosnim papirima na tržištu kapitala. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. i radno iskustvo stjecao na raznim poslovima unutar odjela Riznice. Zaposlen je na funkciji izvršnog direktora Upravljanja bilancom i riznica unutar Addiko Bank d.d. U svom  dosadašnjem radu bio je posvećen aktivnom trgovanju vrijednosnim papirima i kamatnim derivatima za knjigu banke, izdavanju dužničkih vrijednosnih papira za banku i klijente, upravljanju gotovinom i uvođenju novih proizvoda za banku. Ima položen ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika te je sudjelovao na međunarodnim seminarima u organizaciji Euromoney-a, Amsterdam Institute of Finance-a i Finance Trainer-a.

Goran Ledinšćak
 

Goran Ledinšćak, dipl. oec., započeo je karijeru u reviziji, nakon čega prelazi u tiskarsku industriju. U poduzeću Radin print d.o.o. najprije radi kao pomoćnik člana Uprave za financije i računovodstvo, a od 2006.g. obnaša funkciju člana Uprave za financije i računovodstvo. Specijaliziran je za područje financija, računovodstva i kontrolinga. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe, ovlaštenog brokera te ovlaštenog investicijskog savjetnika. Trenutno završava znanstveni poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri Računovodstvo, revizija i financije.

Nikola Cvjetković
 

mr. sc. Nikola Cvjetković posjeduje višegodišnje radno iskustvo u području financija i kontrolinga. Zadnje četiri godine obnaša funkciju Direktora financija i kontrolinga u poduzeću AWT International d.o.o., gdje je proveo svoj cijeli radni vijek. Tijekom svoje karijere vodio je brojne projekte, a među značajnijim projektima su: projekt uvođenje kontrolinga u poduzeće, projekt implementacije Business Intelligence sustava te projekt nadogradnje ERP sustava. Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije poduzeća. Kao gost predavač drži predavanja na raznim fakultetima, poslovnim školama i konferencijama.

Zoran Krstulović
 

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije