Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 13.11.2017.  -  Utorak, 14.11.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 09.11.2017.
 
Kontroling u proizvodnji

Opis:
Edukacija daje detaljan pregled aktivnosti koje kontroling treba obavljati u povezivanju pojedinačnih informacija o proizvodima s cjelovitim poslovnim rezultatima poduzeća. Pri tome se prolaskom kroz nekoliko faza praktičnog primjera, standardna znanja koja se pojavljuju u računovodstvu, financijama i menadžmentu povezuju s pogledom na tehnološki proces izrade proizvoda te njihovo računovodstveno praćenje. Edukacija povezuje interne i eksterne pokazatelje uspješnosti, užu i širu okolinu poduzeća. Pri tome će iskusniji polaznici proširiti znanja i raspraviti svoja iskustva i poglede, a manje iskusni polaznici definirati svoje ključne aktivnosti i osigurati kontinuiranu komunikaciju s kolegama “iz branše” i trenerom i nakon završetka edukacije

Ciljevi:
Ključni je cilj radionice dovesti polaznike u poziciju da povežu najmanji direktni ili režijski trošak pojedinog proizvoda sa strateškom pozicijom tog proizvoda na tržištu. Dakle, koristeći alate kontrolinga postaviti logički okvir promišljanja učinkovitog upravljanja proizvodnim poduzećem. Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju definirati model troškovnog praćenja procesa proizvodnje u svom poduzeću. Cilj je na konkretnom primjeru pojasniti višedimenzionalnost u planiranju poslovanja u proizvodnom poduzeću i izvještavanje o troškovima pojedinačnih proizvoda ili proizvodnih linija. Edukacija također ima za cilj povezati kalkulacije cijene koštanja pojedinačnih proizvoda s propisanim financijskim izvještajima poduzeća. Proizvodni program poduzeća i njegov tržišni položaj smještaju se u užu i širu okolinu poduzeća i na temelju rezultata analize okoline predlažu korektivne odluke u poduzeću.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u menadžmentu proizvodnje, kreiranju novih proizvodnih programa, projektiranju investicija, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

 
SADRŽAJ I RASPORED:

1. DAN: ponedjeljak, 13.11.2017.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30 Posebne značajke kontrolinga u proizvodnom poduzeću

 • Proces kontrolinga u proizvodnom poduzeću
 • Računovodstvo kao izvor informacija
 • Oslonac na financijsko i upravljačko računovodstvo
 • Ostali izvori informacija – interni i eksterni

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje početnih pokazatelja u poduzeću i izrada „profila poduzeća“

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Mjesta i nositelji troškova u proizvodnji

 • Troškovni i profitni centri - mapiranje internih odnosa u poduzeću
 • Proces proizvodnje - mjesta i nositelji troškova
 • Proces strukturiranja informacija od utjecaja na naš proizvod

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer normativa i kapaciteta u proizvodnji, prvi rezultati simulacije i prijedlozi mjera

12:15 - 13:15 Stanka za ručak 

13:15 - 14:45 Raščlanjivanje troškova u proizvodnji

 • Direktni i indirektni troškovi
 • Iskoristivost kapaciteta - fiksni i varijabilni troškovi
 • Troškovi razdoblja i proizvoda
 • Izrada kalkulacija cijene koštanja proizvoda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada kalkulacije proizvoda, primjer obračuna zaliha gotovih proizvoda i utjecaj na poslovni rezultat,  prijedlozi poslovnih mjera

14:45 - 15:00 Stanka za kavu 

15:00 - 16:30 Planiranje i optimizacija asortimana proizvoda na bazi trenutnih spoznaja

 • Planiranje i utrošci proizvodnih resursa
 • Rolling forecast, ideja i tehnika
 • Optimizacija asortimana – plan prodaje
 • Ograničenja u planiranju rezultata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Rezultati simulacije i prijedlozi novih mjera
 

2. DAN: utorak, 14.11.2017.

09:00 - 10:30 Povezivanje pojedinačnih kalkulacija proizvoda u cjelinu rezultata proizvodnog poduzeća

 • Povezivanje kalkulacija proizvoda s financijskim izvještajima
 • Projekcija računa dobiti i gubitka
 • Projekcija bilance
 • Projekcija novčanog toka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer utjecaja pojedinačnih proizvoda na financijska izvješća poduzeća

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Analiza uže i šire okoline poduzeća kao podloga za izradu strategije razvoja i/ili planiranje investicijskog projekta

 • Unutarnji i vanjski prsten okoline poduzeća
 • Pet „Porterovih sila“
 • SWOT analiza
 • PESTLE analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje strukture modela analize okoline poduzeća

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Izgradnja modela simulacije budućeg poslovanja temeljem analize eksternih i internih činitelja uspješnosti

 • Utvrđivanje ključnih rizika budućeg poslovanja
 • Optimistični model
 • Pesimistični model
 • Realistični scenarij i kvantifikacija rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izgradnja modela, rezultati simulacije i prijedlozi novih mjera

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Zaključna razmatranja učinaka modela

 • Konačan prijedlog rješenja i korektivne akcije
 • Analiza povezanosti odabranog scenarija i kalkulacije proizvoda
 • Temeljni cilj je dobit, ali i održivi razvoj

PRAKTIČNA VJEŽBA: Zaključna analiza i ocjena učinaka u financijskim pokazateljima kroz prethodne korake

 
Branko Grubić
 

Branko Grubić, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Analitičar planer, Glavni analitičar i Rukovoditelj strateškog kontrolinga. Od 2013. godine obavlja poslove Direktora kontrolinga. U vlastitom poduzeću vodio je ili bio član stručnih timova na različitim složenim poslovnim projektima, dubinskim analizama i programima restrukturiranja, a vodio je i brojne radionice osposobljavanja na temu kontrolinga proizvoda i usluga te analize uže i šire poslovne okoline poduzeća.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije