Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 28.11.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 24.11.2017.
 
Napredna statistička analiza u Excel®-u

Opis:
Da bi se mogla donijeti odgovarajuća poslovna odluka potrebne su informacije. Pravovremene, točne, pouzdane i adekvatne. Međutim, takve informacije su obično rijetko dostupne u obliku, količini i kvaliteti koja su potrebne za donošenje odluka, već ih treba dobiti iz dostupnih podataka. U tome nam pomažu statističke metode i alati. Značajan dio potreba menadžera u pogledu statističke analize podataka pokriven je ugrađenim Excelovim funkcijama i alatima, pa ga to, uz njegovu široku rasprostranjenost, čini menadžerskim alatom kojeg vrijedi dublje upoznati.

Ciljevi:
Polaznici će kroz sudjelovanje u radionici biti upoznati s mogućnostima korištenja Excela u velikom broju tipičnih statističkih analiza, kako bi u svom području rada prepoznali situacije u kojima statistička analiza na temelju dostupnih poslovnih podataka može dati dodatni, često i jedini ispravan, uvid u stanja ili događaje u poslovanju. Kroz odabrane primjere iz poslovanja, polaznici će u praktičnim vježbama ovladati određenom lepezom statističkih postupaka. Posebna pažnja bit će posvećena kritičkom vrednovanju statističkih podataka prije donošenja poslovnih odluka.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena svima koji se u svom poslu susreću s brojnim podacima i potrebom da iz njih dođu do relevantnih informacija te donesu utemeljene zaključke, a sve kako bi mogli ili sami donijeti bolje poslovne odluke, ili pripremiti informacije za donošenje boljih odluka. U tom smislu, koristi od ove radionice mogu imati specijalisti u kontrolingu, reviziji, financijama, računovodstvu, analitičari u marketingu, voditelji odjela ljudskih resursa, voditelji u proizvodnji, nabavi i distribuciji, odnosno menadžeri općenito.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko izlaganje i demonstraciju, praktične vježbe na računalu, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom uz razmjenu znanja i iskustava.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je prijenosno računalo (MS Office najmanje verzija 2007 a poželjno verzija 2013 ili 2010).

SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    1. dio -  Prezentacija i sažimanje podataka – deskriptivna statistika u MS Excelu

 • Grupiranje podataka pomoću ugrađenih funkcija i alata, te pomoću Pivot tablica
 • Grafičko opisivanje podataka, Pivot grafikoni
 • Opisivanje podataka pomoću karakterističnih brojčanih parametara (srednje vrijednosti, mjere disperzije) uz korištenje ugrađenih Excel funkcija i dodatka za statističku analizu
 • Usporedba statističkih nizova
 • Položaj rezultata u nizu (rangiranje, centili, standardizirane ili z-vrijednosti, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Opis i analiza podataka na primjeru podataka iz prodaje)

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    2. dio – Postoji li veza između pojava? Kako procijeniti vrijednost promatrane varijable? Korelacijska i regresijska analiza u MS Excelu

 • Statistička povezanost varijabli. Koeficijent linearne korelacije. Korelacija ranga
 • Ugrađene funkcije i analitički alati za korelacijsku analizu. Automatizirana izrada matrice korelacije.
 • Tablica kontigencije. Hi-kvadrat test.
 • Jednostavni model linearne regresije. Funkcije TREND, SLOPE, INTERCEPT. Procjenjivanje pomoću trend modela. Ocjena pouzdanosti modela.
 • Jednostavni primjer višestruke regresije uz analizu pouzdanosti.
 • Neki nelinearni modeli na primjerima poslovanja i marketinga. Metoda najmanjih kvadrata uz primjenu Excel solvera.

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Korelacijska i regresijska analiza na primjeru troškova poslovanja)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    3. dio – Postoji li stvarno razlika između pojava? Testiranje hipoteza o razlici između aritmetičkih sredina

 • t-test
 • ANOVA (analiza varijance).
 • f-test

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Testiranje hipoteza na primjerima iz marketinga)

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    4. dio – Možemo li predvidjeti ponašanje promatrane pojave u budućnosti? Analiza vremenskih nizova

 • Indeksi vremenskog niza. Individualni i skupni.
 • Bazni indeksi kao alat usporedbe vremenskih nizova.
 • Trend modeli. Prognoziranje.
 • Desezoniranje, zaglađivanje.

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Analiza vremenskog niza na primjeru BDP-a)
 

 
Joško Meter
 

Joško Meter, dipl. ing., dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu na predmetima Gospodarska matematika, Poslovna statistika, Informatika za uredsko poslovanje, Poslovna simulacija, te Kvantitativne metode u menadžmentu. Diplomirao je na Matematičkom odjelu PMF-a na smjeru Primjenjena matematika i statistika, i apsolvent je na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2010. godine voditelj je studija Ekonomija poduzetništva na Veleučilištu VERN.

Ivo Beroš
 

mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije